ikona osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim

Sejm przyjął informację nt. realizacji Karty Praw Osób Niepełnosprawnych

Sejm przyjął w środę, 20 lutego, informację rządu na temat realizacji w 2017 r. postanowień Karty Praw Osób Niepełnosprawnych. Karta zawiera katalog praw osób z niepełnosprawnością, wskazując kluczowe obszary dla polityki państwa, m.in. w zakresie szczególnego wsparcia tej grupy obywateli.

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych – uchwalona przez Sejm w 1997 r. – stanowi, że „osoby niepełnosprawne, czyli osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi, mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji”.

Nowe dane

Chociaż Karta nie ma wiążącej mocy prawnej, zawiera katalog dziesięciu praw osób niepełnosprawnych, wskazując kluczowe obszary dla polityki państwa, m.in. w zakresie szczególnego wsparcia osób z niepełnosprawnością oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy obywateli.

Jak wynika z informacji, w 2017 r. w Polsce mieszkało 3 mln 116 tys. osób z niepełnosprawnością powyżej 16. roku życia, z czego 50,6 proc. stanowiły kobiety. Liczba osób z niepełnosprawnością w wieku produkcyjnym według tzw. ekonomicznych grup wieku (18-59 dla kobiet i 18-64 dla mężczyzn) wynosiła 1,68 mln, co stanowiło 7,7 proc. ludności Polski w tym wieku.

Najliczniejszą grupę stanowiły osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (46,5 proc.). Niepełnosprawność w stopniu lekkim orzeczono w 26,4 proc. przypadków, a w stopniu znacznym w 27,1 proc.

Aktywność zawodowa

W 2017 r. współczynnik aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością w wieku produkcyjnym wynosił 28,9 proc. (wzrost o 2,1 proc.), wskaźnik zatrudnienia – 26,3 proc. (wzrost o 2,6 proc.), a stopa bezrobocia – 9,3 proc. (spadek o 2,3 proc.).

„Mimo pozytywnych zmian w aktywności ekonomicznej osób niepełnosprawnych, obserwowanych w 2017 r. sytuacja tych osób nadal jest trudna. Aktywna zawodowo pozostaje zaledwie co szósta osoba niepełnosprawna w wieku 16 lat i więcej (co w dużej mierze jest rezultatem nadreprezentacji starszych roczników w tej grupie) oraz co trzecia osoba niepełnosprawna w wieku produkcyjnym” – czytamy w informacji.

Pod koniec 2017 r. w powiatowych urzędach pracy było zarejestrowanych 78,6 tys. osób z niepełnosprawnością (w tym 66,8 tys. bezrobotnych, z których 10,5 tys. posiadało prawo do zasiłku, oraz 11,8 tys. poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu).

Udostępnij poprzez:
Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someone

Zostaw komentarz:

Twój email nie będzie upubliczniony.