Jak zaprojektować nowoczesny budynek? Nowoczesna łazienka Koło Geberit Group

Jak zaprojektować nowoczesny budynek?

Dobrze zaprojektowany budynek powinien być bezpieczny i dostosowany do potrzeb wszystkich użytkowników-opowiada Anna Sas-Micuń koordynator grup eksperckich w Stowarzyszeniu Nowoczesne Budynki.

Czym zajmuje się stowarzyszenie?

Podstawowym celem stowarzyszenia jest integracja ekspertów i inicjowanie dyskusji dotyczącej przyszłości wymagań technicznych dla budynków. Chodzi nam o to żeby przepisy i normy budowlane uwzględniały potrzeby wszystkich grup użytkowników. W naszych dyskusjach biorą udział przedstawiciele środowiska architektów, konstruktorów, instalatorów, producentów wyrobów budowlanych, deweloperów, wykonawców, zarządców budynków, w tym spółdzielczość mieszkaniowa, a także liczna grupa osób z niepełnosprawnością. Współpraca w której dziś bierze udział już ponad czterystu ekspertów trwa od 2011 roku. Specjaliści podzieleni są na osiem grup roboczych  i wypracowują propozycje brzmień nowych/uzupełniających regulacji prawnych dotyczących między innymi wyposażenia technicznego budynków, zagospodarowania działki budowlanej, bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania, bezpieczeństwa pożarowego czy racjonalizacji użytkowania energii. Kolejne dwie grupy pracują nad zagadnieniami środowiska i zasobów naturalnych oraz ochroną przed hałasem i drganiami. Musimy pamiętać, że warunki techniczne mają charakter złożony i bardzo często zagadnienie nad którymi pracuje jedna grupa wymaga przedyskutowania z ekspertami zajmującymi się innym działem. Nie możemy przecież dopuścić do sytuacji w której proponowane przez nas rozwiązania wzajemnieby się wykluczały. Jeśli sprawa dotyczy wind to trzeba przedyskutować problem z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego, odpowiedniej pracy urządzeń dźwigowych ale także zapewnienia dostępu dla osób z niepełnosprawnością. Rozmawiają więc producenci wind, przedstawiciele spółdzielczości mieszkaniowej, reprezentanci deweloperów oraz osób z niepełnosprawnościami. Wypracowane propozycje składamy do ministerstwa infrastruktury i budownictwa zwracając uwagę na potrzebę aktualizacji przepisów.

Nowoczesna przystosowana łazienka

Co oznacza pojęcie budynek w pełni dostosowany?

Należy przez to  rozumieć jako zapewnienie bezpieczeństwa jego użytkowania przez wszystkich użytkowników. Mam tu na myśli zarówno osoby pełnosprawne, jak również wszystkie z niepełnosprawnościami głuche, niedowidzące wózkowiczów itd. Biorąc pod uwagę ich potrzeby musimy określić zbiór wymagań dotyczących zarówno dostępności wejścia do budynków, jak i dostosowań ich wewnątrz. Wózkowiczowi potrzebny jest na zewnątrz podjazd a w budynku odpowiednia powierzchnia manewrowa, szerokość korytarzy czy oznaczenia wszystkich urządzeń dźwigowych których panele powinny znajdować się na takiej wysokości aby osoba na wózku mogła ich dosięgnąć i przywołać windę. Jedną z najważniejszych rzeczy jest oczywiście dostosowana toaleta. Wózkowicz musi mieć przecież deskę na wysokości która pozwoli mu na swobodne przesiadanie się z wózka na toaletę czy odpowiednio szerokie drzwi tak aby mógł swobodnie wjechać do  pomieszczenia. W budynku trzeba też wyeliminować wszelkie progi które stanowią często barierę niedopokonania dla wózkowiczów. Osoby niewidome czy niedowidzące potrzebują oznaczeń przestrzeni w jaskrawych kolorach, komunikatów głosowych i oznaczeń brajlowskich w windach, maksymalnie uproszczonego układu pomieszczeń co ułatwia im orientację.

Łazienka z wanną - Koło

Wszystkie dostosowania o których pani wspomina są jednak kosztowne i mam wrażenie, że przy projektowaniu budynku może dochodzić do konfliktu pomiędzy np. deweloperami a użytkownikami z niepełnosprawnością. Czy podobny konflikt jest możliwy do rozwiązania?

Konflikty oczywiście się zdarzają. Zwróćmy jednak uwagę, że warunki techniczne to zbiór przepisów zgodnie z którymi budynki muszą być wykonane. Adresatem i beneficjentem tych przepisów są użytkownicy bo to oni na koniec korzystają z efektu prac architektów i budowlańców. Projektant musi więc spełnić wymagania które chronią użytkownika. Optymalizacja kosztów nie może więc polegać wyłącznie na wyborze tańszego rozwiązania, ale jednocześnie musi ono gwarantować pełne dostosowanie i bezpieczeństwo użytkowania. W Polsce mamy dobre” przepisy prawne” i gdyby projektanci regularnie je stosowali nie byłoby problemu z dostępnością budynków. Jeżeli więc dzisiaj jest realizowana inwestycja która okazuje się niedostępna dla osób z niepełnosprawnością to należy zadać pytanie co robił nadzór budowlany który nie powinien takiego budynku w ogóle odebrać. Często zdarza się, że deweloper nie wykonał jakiegoś dostosowania nie ze względu na oszczędność tylko przez brak odpowiedniej wiedzy. W tym właśnie momencie nadzór budowlany powinien zwrócić uwagę, na fakt, że w budynku nie wszystko jest wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nakazać jego dostosowanie.

Łazienka Koło Geberit Group

Wspomniała pani, że przepisy prawa są wystarczające. Jednak często mają one charakter bardzo ogólny. Czy na przykład sformułowanie „komunikaty głosowe” nie zostawia zbyt dużego pola do interpretacji?

To nie jest tak do końca ponieważ oprócz przepisów prawa mamy także tak zwany zbiór norm. Jeżeli w warunkach technicznych odwołujemy się do polskiej normy która jest co do zasady bardziej szczegółowa to zawarte w niej wskazania mają rangę przepisu. Ujmując rzecz prościej. W przepisie może być napisane: W windzie należy zapewnić komunikaty głosowe zgodnie z Polską Norma dotyczącą dostępności dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych, wówczas komunikaty głosowe powinny być zrealizowane w sposób jaki norma opisuje. Norma taka powinna wówczas być wymieniona w Załączniku do Warunków technicznych dla budynków, stanowiącym wykaz norm przywoływanych. Kiedy norma nie jest przywołana w przepisie, ale  wskazuje jak te komunikaty mają brzmieć, powinna być stosowana przez projektanta, jako wiedza techniczna. Projektant w swojej pracy powinien korzystać z tych trzech źródeł. Budynek powinien być zaprojektowany w sposób określony przepisami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, tak stanowi art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.

Przystosowana łazienka Koło Geberit Group

Czy któreś z proponowanych przez stowarzyszenie rozwiązań zostało wykorzystane w praktyce i zapisane jako przepis prawa?

Przygotowane przez naszych ekspertów propozycje oraz notatki ze spotkań trafiają co kwartał do ministerstwa infrastruktury i budownictwa do departamentu odpowiedzialnego za przepisy techniczne dla budynków. Bardzo często jest tak, że proponowane przez nas rozwiązania są prezentowane w kilku wariantach ponieważ nie zawsze udaje nam się osiągnąć konsensus w ramach wszystkich grup eksperckich. Nasze wnioski trafiają także do urzędu nadzoru budowlanego i do instytutu techniki budowlanej. Dzięki temu adresaci naszych uwag mają szansę zdać sobie sprawę jak aktualne przepisy i warunki techniczne są oceniane przez środowisko budowlańców. Jednym z naszych najważniejszych osiągnięć jest udział, w przygotowywanej przez ministerstwo, zmianie przepisów dotyczących charakterystyki energetycznej budynków. Weszła w życie od 1 stycznia 2014 roku. Zaostrzenie wymagań standardu energetycznego będzie się odbywać w kilku etapach do roku 2021. Standardy dotyczą zarówno spraw związanych z izolacyjnością jak i zapotrzebowania całego budynku na energię. Stowarzyszenie biorąc udział w konsultacjach społecznych projektu zmian, prowadzonych przez ministerstwo, wnioskowało  właśnie o etapowe zaostrzanie wymagań. Chodziło o to, aby wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego mogli spokojnie dostosować się do zmian, z dużym wyprzedzeniem.

Koło Geberit Group toaleta przystosowana do potrzeb niepełnosprawnych

Wokół jakiego tematu toczą się ostatnio dyskusje ekspertów?

Rozmawiamy o sprawie dostosowania wind i co równie ważne przestrzeni dojścia do nich. Większość naszych specjalistów jest przekonana, że wyczuwalne pod stopą oznaczenia dla osób niewidomych np. inna faktura posadzki, powinny być umieszczane na każdej kondygnacji i przy każdej windzie a nie tylko  dotyczyć  jednej wyznaczonej windy na cały budynek. Zwracamy także uwagę na konieczność wyposażenia wszystkich wind w odpowiednio duże przyciski bo panele dotykowe są dla niewidomych nieobsługiwalne. W oparciu o normy budowlane wskazujemy na konieczność wprowadzenia oznaczeń brajlowskich i komunikatów głosowych we wszystkich windach. Pracy i tematów mamy całą masę bo w Polsce wciąż jeszcze większość budynków jest niedostosowana. Mamy jednak nadzieję, że dzięki naszej pracy ta sytuacja będzie się stale zmieniać na lepsze.

Udostępnij poprzez:
Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someone

Zostaw komentarz:

Twój email nie będzie upubliczniony.