Obrazek przestawia logo RPO - uproszczone sylwetki ludzi stojących obok siebie, a nad nimi znajduje się prostokątny daszek, pod nimi prostokąty rozszerzające się ku dołowi tworzące schody. Podtym znaduje się napis Rzecznik Praw Obywatelskich.

Czy osoby z niepełnosprawnościami to najbardziej dyskryminowana grupa społeczna?

Rzecznik Praw Obywatelskich informuje: największa liczba spraw dotyczących nierównego traktowania i dyskryminacji wpłynęła od osób z niepełnosprawnościami. Ogółem do biura rzecznika wpłynęło 787 spraw dotyczących szeroko rozumianej tematyki równego traktowania. Spośród nich 238, czyli ponad trzydzieści procent, dotyczyło kwestii dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność.

Jak zauważyła Anna Błaszczak, kierująca zespołem do spraw równego traktowania w biurze rzecznika ,od lat kwestia niepełnosprawności jest dominująca wśród skarg dotyczących nierównego traktowania. Jak dodała trzeba być jednak bardzo ostrożnym, zanim ten fakt się zinterpretuje. Bardzo dużo spraw dotyczy niepełnosprawności ruchowej. Z kolei gdy spojrzy się np. na osoby z niepełnosprawnością intelektualną, to one rzadko skarżą się do rzecznika, ale nie dlatego, że nie mają problemów tylko dlatego, że mają np. niską świadomość prawną. Wśród innych spraw związanych z tematyką dyskryminacji na drugim miejscu były te dotyczące nierównego traktowania ze względu na narodowość. Kolejne miejsca w tym niechlubnym rankingu zajmują: dyskryminacja ze względu na orientację seksualną, płeć, wiek, religie lub wyznanie.

Jak wskazano w informacji, liczba 787 spraw w 2015 roku jest w ocenie rzecznika dalece nieproporcjonalna w stosunku do rzeczywistej skali dyskryminacji w Polsce.

143 sprawy wywołane zostały innymi przyczynami. Najczęściej są to skargi w których wnioskodawca nie wskazuje przyczyny dyskryminacji, tylko pisze, że jest dyskryminowany – mówi Błaszczak. My je oczywiście potem weryfikujemy. Zdarzają się natomiast skargi dotyczące dyskryminacji ze względu na status materialny, miejsce zamieszkania, poziom wykształcenia lub sytuację rodzinną np.: wielodzietność. W przytłaczającej większości poruszane sprawy są rodzajem prośby o opinię i poradę prawną. W takiej sytuacji wnioskodawcy udziela się wyjaśnień i wskazuje przysługujące środki działania. Na podstawie części kierowanych spraw, rzecznik formułuje wystąpienia do poszczególnych urzędów i organów państwa. Jak wskazano w informacji, liczba 787 spraw w 2015 roku jest w ocenie rzecznika dalece nieproporcjonalna w stosunku do rzeczywistej skali dyskryminacji w Polsce. Należy pamiętać, że osoby narażone na dyskryminacje i wykluczenie społeczne cechują się często brakiem zaufania do instytucji publicznych, niską świadomością prawną oraz brakiem wiedzy w zakresie organów oferujących pomoc ofiarom dyskryminacji.

Do zadań rzecznika należy wykonywanie działań mających na celu przeciwdziałanie naruszeniom zasady równego traktowania, wynikające z uchwalonej w 2010 roku ustawy o równym traktowaniu. Do uprawnień rzecznika należy także monitorowanie i popieranie wdrażania postanowień konwencji o prawach osób niepełnosprawnych z 2006 roku. Informacja o przestrzeganiu zasady równego traktowania w naszym kraju jest częścią corocznego sprawozdania o działalności rzecznika praw obywatelskich. Aktualnie agencja badawcza PBS przeprowadza, na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich, badanie dotyczące przemocy motywowanej uprzedzeniami w stosunku do grup LGBT, osób w wieku 60 +, osób z niepełnosprawnością oraz grup etnicznych – narodowościowych.

Jeśli doświadczyłaś, doświadczyłeś przemocy, groźby lub zniszczenia mienia, oraz utożsamiasz się z przynajmniej jedną z wymienionych grup społecznych, wyraź swoją opinię w ankiecie. Pracownicy agencji badawczej odwiedzą cię w dogodnym dla ciebie miejscu na terenie Warszawy i przeprowadzą ok. 30 minutową ankietę. Twoja opinia jest bardzo ważna i pomoże zbadać skalę tego zjawiska wśród grup, które często są pomijane. W celu umówienia się z ankieterem skontaktuj się z koordynatorem projektu, Mileną Kocoń, pod numerem telefonu 696 471 227 lub 58 555 45 75, lub adresem mailowym milena.kocon@pbs.pl.

Udostępnij poprzez:
Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someone

Zostaw komentarz:

Twój email nie będzie upubliczniony.