Na zdjęciu znajduje się mężczyzna odwrócony tyłem, siedzący na wózku inwalidzkim, przypatrujący się ludziom przy fontannie. Ubrany jest bardzo elegandzko, w koszulę, wygląda, jakby wyszedł dopiero z pracy.

Badanie PFRON: osoby z niepełnosprawnością nie poszukują aktywnie pracy

84 proc. osób z niepełnosprawnościami przyznaje wprost, że nie poszukują aktywnie pracy – wynika z badania zrealizowanego dla PFRON. Główne bariery przy podjęciu pracy to pułapka rentowa, niska motywacja oraz stan zdrowia.

 W badaniu podkreślono, że praca zawodowa jest istotnym składnikiem sukcesu integracji społecznej i 71 proc. osób z niepełnosprawnością, aktywnych zawodowo, jest z tej aktywności zadowolonych.

Utrata świadczeń

PFRON podaje, że aż 37 proc. osób z niepełnosprawnościami, które są bierne zawodowo, wprost deklaruje, że na pewno nie podjęłoby zaoferowanej im pracy, a kolejnych 15 proc. raczej odrzuciłoby ofertę zatrudnienia. 84 proc. przyznaje wprost, że nie poszukują aktywnie pracy.

„Całkowity brak gotowości do podjęcia zatrudnienia związany jest m.in. z charakterem ograniczeń sprawności. Podstawowym argumentem osób niegotowych do podjęcia zatrudnienia jest posiadanie orzeczenia o niezdolności do pracy. Tylko 12 proc. badanych przyznaje, że nie chcą podjąć pracy ze względu na możliwość utraty świadczeń pieniężnych” – podkreślono.

Fundusz zaznaczył w raporcie, że osoby z niepełnosprawnością w ogromnej większości mają bardzo nikłą wiedzę na temat zasad wstrzymania renty w przypadku pracy zarobkowej.

„Ponad połowa w ogóle nie orientuje się w tych zasadach, a nawet wśród osób, które deklarują, że wiedzą coś na ten temat, wiedza ta okazuje się błędna” – zwrócono uwagę.

Większa motywacja i informowanie

W badaniu podano, że problemy z aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnością są związane m.in. ze stanem zdrowia, brakiem motywacji i bodźców do podjęcia zatrudnienia, niskim wynagrodzeniem zniechęcającym do pracy, deficytem miejsc pracy dla osób o wysokich i niskich kwalifikacjach, niesprzyjającym osobom z niepełnosprawnością klimatem na rynku pracy – chodzi o postawy pracodawców i współpracowników.

PFRON rekomenduje, aby w procesie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością podnieść ich motywację.

„W programach aktywizacyjnych o zindywidualizowanym wsparciu należy objąć doradztwem lub wsparciem psychologicznym beneficjenta oraz jego rodzinę” – podkreślono.

Według Funduszu, należy dążyć także do podniesienia wiedzy na temat zasad wstrzymywania rent przy podjęciu pracy oraz konsekwencji prawnych uzyskania orzeczenia o niezdolności do pracy.

„Ważne jest bardziej klarowne formułowanie zaleceń orzeczników dotyczące zdolności, czy niezdolności do pracy” – czytamy w m.in. badaniu. PFRON rekomenduje również reformę systemu orzecznictwa, w tym zmianę nazewnictwa odnoszącego się do zdolności osób niepełnosprawnych do zatrudnienia.

Postawy pracodawców

Z badania wynika, że ważne jest, aby zredukować uprzedzenia i stereotypy wśród pracodawców i pracowników w kwestii osób z niepełnosprawnych.

„Bez zmiany postaw pracodawców i edukacji społecznej bariery w dostępie do zatrudnienia nie zostaną przełamane, mimo wyraźnych bodźców ekonomicznych. W tym kontekście niezbędne jest prowadzenie kampanii społecznych adresowanych do ogółu społeczeństwa oraz działań edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży, aby kształtować nowe, włączające spojrzenie na osoby niepełnosprawne” – rekomenduje PFRON.

„Badanie potrzeb osób niepełnosprawnych” zrealizowano w okresie styczeń – kwiecień 2017 r. Badaniem zostały objęte osoby niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (osoby do 16 roku życia) w wieku 14-60 lat.

Udostępnij poprzez:
Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someone

Zostaw komentarz:

Twój email nie będzie upubliczniony.