plakat promujący kampanię przeciw przemocy, jest fioletowy na górze widnieje napis, rekrutujemy od maja 2017r. na dole nie czekaj, zgłoś się, a w środku znajduje się okrąg, w którego jednej połowie widnieje napis 16 dni, a w drugiej żółte promienie słońca

Zostań liderką kampanii przeciw przemocy.

Obchodzi Cię kwestia bezpieczeństwa kobiet i dziewczynek? Nie jest ci obojętne to co się dzieje wokół przemocy ze względu na płeć? Zgłoś się do udziału w szkoleniu przygotowującym do prowadzenia działań w ramach światowej kampanii „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć” w 2017 roku, którą koordynuje Autonomia. Zgłoszenia do 14 maja 2017 r.

Zaproszenie skierowane jest do kobiet, w szczególności pracujących lub działających z dziewczynkami, dziewczynami i kobietami, a także z grupami koedukacyjnymi, w ramach grup nieformalnych, organizacji pozarządowych, pracy w sektorze edukacji, pomocy społecznej.

Szczególnie do udziału w warsztatach są zaproszone tłumaczki Polskiego Języka Migowego oraz kobiety z grup mniejszościowych ze względu na niepełnosprawność, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, pochodzenie etniczne i narodowe, wiek, status społeczno-ekonomiczny. Organizatorom zależy, by wśród liderek kampanii znalazły się kobiety Głuche i z niepełnosprawnościami.

Termin szkolenia

Warsztaty odbędą się w Krakowie. Budynek szkoleniowy jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach i z wózkami – do głównego wejścia prowadzi podjazd. Na parterze znajduje się dostępna toaleta oraz sala, gdzie odbywać będą się zajęcia. Na pierwszym piętrze znajdują się pokoje hotelowe. W jednym z nich jest dostępna łazienka z toaletą. Istnieje możliwość skorzystania ze schodołazu.

Szkolenie jest podzielone na dwie części, które odbędą się w terminach:

  • I część: 10-11 czerwca 2017 r.
  • II część: 19-20 sierpnia 2017 r.

Zajęcia zaczynają się w sobotę o godz. 10.00, a kończą w niedzielę o godz. 16.00. Planowane są również wydarzenia towarzyszące w sobotni wieczór (obowiązkowe).
Udział w całym szkoleniu (obu częściach przez cały czas ich trwania) jest kluczowy i w związku z tym obowiązkowy.

W razie potrzeby organizatorzy zapewniają tłumaczenie wydarzenia z/na Polski Język Migowy. Zamierzane jest także wsparcie opieką osoby bliskiej na czas trwania szkolenia (szczegółowe informacje w formularzu zgłoszeniowym).

Szkolenie poprowadzą ekspertki z zakresu przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć, certyfikowane trenerki współpracujące z fundacją Autonomia.

Udział w szkoleniu wiąże się z zaangażowaniem na zasadzie wolontariatu w działania w ramach kampanii, szczególnie w okresie między 25 listopada a 10 grudnia 2017 r.

Program warsztatów

Szkolenie będzie się składało z zajęć dotyczących przemocy ze względu na płeć, prowadzenia wspólnych działań w ramach kampanii „16 Dni…” oraz warsztatu WenDo – czyli metody budowania pewności siebie, asertywności i samoobrony dla kobiet i dziewcząt jako upełnomocniającej (empowermentowej) metody przeciwdziałania i przeciwstawiania się przemocy ze względu na płeć.

Szkolenie będzie obejmowało takie zagadnienia jak:

  • Płeć społeczno – kulturowa (gender) i jej znaczenie w kontekście przemocy ze względu na płeć.
  • Społeczne i kulturowe wzorce przypisywane mężczyznom i kobietom – uprzedzenia, obyczaje i stereotypy, które mogą skutkować zachowaniami agresywnymi i przemocą ze względu na płeć.
  • Dyskryminacja i przemoc ze względu na płeć (mity i fakty na temat przemocy; rodzaje, formy, skala; przemoc rówieśnicza ze względu na płeć).

Międzynarodowa kampania „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na płeć” – historia, założenia, przykłady dotychczasowych działań.

  • Możliwości prowadzenia działań społecznych przeciwko przemocy ze względu na płeć w ramach Kampanii.
  • Budowanie sieci wsparcia – tworzenie ram współpracy, pozwalających na udzielanie sobie wzajemnego wsparcia w działaniach antyprzemocowych, które mogą spotykać się z różnymi, w tym nieprzychylnymi, reakcjami.

Integralną częścią szkoleń będą zajęcia warsztatowe prowadzone metodą WenDo. WenDo to feministyczna, skoncentrowana na upełnomocnieniu kobiet odpowiedź na przemoc wobec kobiet i dziewczynek oraz inną przemoc ze względu na płeć. Nazwa pochodzi od angielskiego „women” (kobiety) i japońskiego „do” (droga). Droga Kobiet/WenDo to metoda budowania pewności siebie, poczucia sprawczości, odzyskiwania siły i mocy, głosu i ciała, decyzyjności i podmiotowości. Korzysta z narzędzi związanych z komunikacją interpersonalną i asertywnością, z podstawowych technik samoobrony fizycznej oraz pracy z ciałem, oddechem i głosem. Aby wziąć udział w WenDo nie potrzeba wyjątkowej siły, ani nadzwyczajnej sprawności.

Szkolenie nie przygotowuje do pracy w charakterze trenerki WenDo.

Koszty, noclegi, wyżywienie

Dzięki środkom własnym fundacji Autonomia i dotacji z programu Demokracja w Działaniu Fundacji im. Stefana Batorego osoby uczestniczące nie ponoszą żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w zajęciach.

Osobom spoza Krakowa zapewnione są noclegi (10/11 czerwca i 19/20 sierpnia), wszystkim uczestniczkom zapewniony jest lunch w ciągu dnia w sobotę i w niedzielę. Jeśli także organizatorzy znajdą środki finansowe, planowany jest zwrot kosztów podróży na podstawie biletów PKP (2 klasa) lub PKS.

Kampania

Kampania „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć” to międzynarodowa kampania na rzecz wyeliminowania wszelkich form przemocy ze względu na płeć. Odbywa się co roku między 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie, że prawa kobiet są niezbywalną i integralną częścią praw człowieka, a przemoc wobec kobiet jest łamaniem praw człowieka. W kampanii „16 Dni….” co roku bierze udział ponad 2000 organizacji w blisko 158 krajach. Dodatkowe informacje o kampanii znajdziesz na stronie www.kampania16dni.pl i www.autonomia.org.pl.

Udział w Kampanii

Osoby biorące udział w szkoleniu podejmują się jednocześnie przeprowadzenia minimum 1 działania edukacyjnego/ informacyjnego skierowanego do ok. 15 osób w miejscu swojej działalności zawodowej/społecznej (zorganizowanie spotkania, pogadanki, projekcji, konkursu, warsztatu, happeningu lub innej akcji/działania) w ramach tegorocznej kampanii „16 dni…”, tj. między 25 listopada a 10 grudnia 2017 r.

Uczestniczki szkolenia otrzymają materiały do prowadzenia samodzielnych działań edukacyjnych i informacyjnych w ramach Kampanii „16 dni…” (prezentacje, broszury, ulotki, gadżety). Zostaną im także udostępnione materiały audiowizualne (filmy edukacyjne, wraz z podręcznikami do prowadzenia zajęć).

Współpraca będzie się odbywała na zasadzie wolontariatu (z uczestniczkami szkolenia fundacja Autonomia podpisze stosowną umowę). Wszystkie osoby, które ukończą szkolenie i przeprowadzą indywidualnie lub w grupach działania w ramach kampanii „16 Dni Akcji…” otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu i wolontariacie w ramach kampanii.

Jak się zgłosić?

Formularz zgłoszeniowy wraz z regulaminem dostępny jest na stronie autonomia.org.pl.

Zgłoszenia przyjmowane są do 14 maja 2017 r.

Uwaga: Przesłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie. W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc, osoby realizujące projekt dokonają wyboru osób uczestniczących w oparciu o założenia związane z realizacją działań w ramach kampanii (kryteria geograficzne, i odnoszące się do grup kobiet i dziewcząt narażonych na dyskryminację i przemoc o charakterze intersekcjonalnym). Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną 18 maja 2017 r.

Udostępnij poprzez:
Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someone

Zostaw komentarz:

Twój email nie będzie upubliczniony.